Missie, Visie en Werkwijze

Delen:

Inleiding


Context verordening Adviesraad Sociaal Domein Helmond november 2016.

Het belang en doel van de Adviesraad Sociaal Domein worden als volgt in artikel 3 van de gemeentelijke verordening omschreven:

“De adviesraad sociaal domein wordt in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk partijen gehoord worden bij de voorbereiding van beleid op het gebied van het sociaal domein, zodat bij de besluitvorming door de bevoegde organen van de gemeente Helmond de onderlinge afstemming tussen de beleidsvelden van het sociaal domein optimaal geborgd is en beleid efficiency ook in de praktijk gewaarborgd is”.

Het sociaal domein is als volgt gekaderd:  “beleidsvelden die betrekking hebben op Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, Jeugdwet en Wet schuldhulpverlening”. 

Context maatschappelijke ontwikkelingen.

Een groot aantal taken in het sociaal domein, zowel beleid als uitvoering, is de afgelopen jaren overgedragen aan gemeenten. Gemeente hebben grote invloed in het sociaal domein en dus in het leven van mensen op groeps- en individueel niveau. De gevolgen van toename van ouderen en minder jeugd zijn merkbaar in de samenleving. Niet zozeer in onze stad als totaal, maar wel in specifieke wijken. We zien de eerste tekenen, dat door een tekort aan zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers fricties ontstaan en dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen.

De ASDH vindt het belangrijk, dat er een inclusieve samenleving is en blijft voor iedereen. Een kloof tussen enerzijds burgers, die financieel draagkrachtig en zelfredzaam zijn en anderzijds minder draagkrachtigen met een  hulp-zorgvraag dient zo klein als mogelijk te worden gehouden. Daarom is het van groot belang dat inwoners zich bewust zijn van hetgeen een participatiesamenleving is en van hen vraagt en dat het belang van inwoners actief wordt betrokken bij het bepalen van beleid en de wijze van uitvoering daarvan door de gemeente. 


Missie

De Adviesraad Sociaal Domein Helmond vormt een – gevraagde én ongevraagde – adviserende schakel tussen inwoners en gemeentebestuur van Helmond bij beleidsopgaven in het sociaal domein. Ze doet dit vanuit haar intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan het versterken van een leefbare, inclusieve samenleving. Het welbevinden van ‘de’ mens staat centraal.

De adviesraad doet haar werk onafhankelijk van politieke voorkeuren en andere overtuigingen.


Visie

De ASDH richt zich op lokale beleidsprocessen in het sociale domein. Zij zet zich met overtuiging in om de kracht van burgerparticipatie, structuren, beleid en lokale initiatieven binnen het sociaal domein te versterken. Daarbij moet vaak ingespeeld worden op nieuwe lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

De ASDH is een netwerkorganisatie van een kernteam met veel partners en vervult verschillende rollen: aanjager, initiator, vertaler, brievenbus en klankbord voor de ideeën die leven bij inwoners en organisaties. Iedereen die zich betrokken voelt, kan zijn of haar deskundigheid en ervaring inbrengen, zodat (ongevraagde) adviezen aan het college van B&W kunnen steunen op draagvlak vanuit de praktijk. In feite zijn daarmee in onze visie alle inwoners van Helmond, al dan niet verenigd en vertegenwoordigd door formele en informele netwerken, partner van de adviesraad.

Actieve samenwerking met andere adviesraden in met name de Peel en deelname aan de landelijke koepel van adviesraden is voor de ASDH van belang ter informatie en oriëntatie. Zij wil bovendien leren van pilots en goede voorbeelden elders.

De adviesraad wil door het gemeentebestuur tijdig en proactief geïnformeerd en betrokken worden, bijvoorbeeld door vroegtijdig mee te denken over speerpunten van beleid op het sociaal domein. Daarbij wil de ASDH zowel vooraf bij beleidsontwikkeling als achteraf bij advisering en monitoring betrokken vrijwilligers(organisaties) en externe deskundigen uitnodigen om samen te werken. (zie paragraaf werkwijze).

De adviesraad monitort de opvolging van haar adviezen aan het college en signaleert ongevraagd indien nodig.


Samenstelling ASDH


De ASDH is een netwerkorganisatie

De adviesraad bestaat uit een kernteam van 5-9 leden en een voorzitter, die tezamen in staat zijn een breed netwerk van partners uit de stad te betrekken bij de advisering. Partners kunnen reeds bestaande (vrijwilligers)organisaties zijn, maar ook nieuwe initiatiefnemers, al dan niet in georganiseerd verband. Ze worden gevraagd mee te denken en voorstellen te ontwikkelen over de thema’s die spelen in het sociaal domein. In feite zijn alle inwoners van Helmond, al dan niet verenigd en vertegenwoordigd door formele en informele netwerken, dus partner van de adviesraad. Denk aan organisaties/platforms/netwerken zoals de wijkraden, het platform sociale cohesie, Gehandicapten Overleg Helmond GOH, armoedeplatform, JIBB+ voor gezondheidsthema’s, ouderenbonden en cliëntenraden van Zorgaanbieders. Nieuwe groepen kunnen zich melden of worden door het kernteam benaderd.

Kernteam

Het kernteam brengt eigen expertise in, betrekt deskundigen en is in staat (vrijwilligers)organisaties te betrekken. Zij daagt iedereen in de stad uit tot integraal (mee)denken om zo het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De leden van het kernteam zien zichzelf niet als vertegenwoordiger van een groep op grond van leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof of anderszins. Ze adviseren op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak. Zij werken vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid en hun kennis van netwerken binnen Helmond op een specifiek beleidsterrein.

De samenstelling van het kernteam, op basis van variatie aan ervaring en achtergrond van de leden, is heel belangrijk. Op dit moment is deze gevarieerd en dekt het sociaal domein af: jeugd(zorg), ouderen(zorg), gehandicaptenbeleid en maatschappelijke welzijnsopgaven (o.a. schuldhulpverlening, leefbaarheid).

De voorzitter wordt geworven in een open procedure en door het college van burgemeester en wethouders B & W benoemd. De voorzitter benoemt de leden van het kernteam. Om de verbinding met de samenleving op specifieke beleidsterreinen ook op langere termijn te borgen is een aftreedschema opgesteld. De voorzitter en de leden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd met de mogelijkheid van eenmaal verlenging met opnieuw 4 jaar.

De voorzitter is binnen het kernteam vooral een sterke procesbegeleider en boegbeeld van de adviesraad. Hij/zij is in staat goede contacten te onderhouden met gemeentebestuur en ambtelijk apparaat waardoor in goede samenspraak, pro-actief en tijdig de adviesraad betrokken wordt bij keuzes in beleid. Het kernteam wordt ondersteund door een secretariaat.

Werkwijze ASDH

We werken vanuit de volgende principes: 

 • Niet reactief naar proactief.

  De adviesraad met haar partners wil werken met een door gemeentebestuur én adviesraad samengesteld jaarplan. Een jaarplan brengt voor alle betrokkenen focus, rust en kwaliteit in de lijn van advisering.
  In een twee- à driemaandelijks overleg van de voorzitter en de ambtelijk secretaris met de contactambtenaar en de projectmanager Sociaal Domein kan de planning gemonitord en zo nodig bijgesteld worden en kan vroegtijdig ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.
  Het opstellen van het jaarplan laten we aansluiten bij de gemeentelijke begrotingscyclus.

 • Zorgvuldigheid en kwaliteit van adviseren.

  De adviesraad vindt kwaliteit van advisering van wezenlijk belang en wil daarom aan de voorkant betrokken worden in het gemeentelijke besluitvormingsproces. Afstemming over de planning voorafgaand aan het adviestraject wordt steeds meer vanzelfsprekend en verbetert de kwaliteit van beleidsprocessen en -inhoud.
  De adviesraad maakt met beleidsmedewerkers over specifieke thema’s die in het gemeentelijk jaarplan staan afspraken over de (vrijwilligers)organisaties in de stad die volgens de ASDH vooraf betrokken moeten worden in het proces. Dat borgt meer dan bij achteraf adviseren de inbreng van de inwoners. Als de ASDH betrokken is bij het proces van beleidsvoorbereiding kan zij meer proactief werken en is de formele advisering een sluitstuk van een gezamenlijk proces. Een sluitstuk dat bij een goed doorlopend proces niet meer tot verrassingen kan leiden bij betrokkenen.

 • Afbakening.

  De adviesraad wil haar adviezen beperken tot de thema’s uit het sociaal domein die het dagelijks leven van mensen sterk en direct raken. Zaken die te maken hebben met de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld de planning van sociale woningbouw, vallen daar niet onder. De adviesraad wil niet teveel tijd en aandacht besteden aan advisering over problemen, vragen en kansen die buiten haar eigen of de gemeentelijke invloedssfeer liggen. Haar focus en inzet beperkt zich in die gevallen tot het signaleren van – niet-incidentele- problemen en het eventueel benoemen van voor de hand liggende oplossingsrichtingen.

 • Denken in mogelijkheden.

  De kwaliteit van dienstverlening voor de burger dient voorop te staan. Regelgeving en procedures lijken daarmee soms op gespannen voet te staan. De adviesraad zal gegeven haar missie steeds (blijven) kijken naar de mogelijkheden om de gewenste kwaliteit te waarborgen. Zij zal uitvoering van beleid volgen. Niet als waakhond, maar om de signalen te vertalen naar bijstelling van het jaarplan of het uitbrengen van ongevraagde adviezen.


Specifieke doelstellingen en acties 2022 en 2023.
 

 1. Versterken van de relatie met de partners van de ASDH.

  Het betrekken van onze partners verdient aandacht. Doel is het bestaan en de rol van de adviesraad beter bekend te maken c.q. om ‘vindbaar’ te zijn. Niet alleen om de formele adviesaanvragen correct af te wikkelen, maar zeer zeker ook om met signalen uit de samenleving te komen tot ongevraagde adviezen die het sociaal beleid in Helmond en de uitvoering daarvan versterken.

  Concreet:

  • Wij willen in voorjaar 2020 partners actief betrekken in het opstellen van een (meer)jaarplan aan de hand van de Kadernota Sociaal beleid juli 2019. Welke prioriteiten leggen de inwoners?
  • Bij specifieke thema’s zullen we voorafgaande aan het proces van beleidsvorming faciliteren dat onze partners door beleidsmedewerkers van de gemeente Helmond betrokken worden.
  • Wij zullen zorgen voor een ordelijk verloop van de advisering waardoor partners (a) worden gehoord en (b) een terugkoppeling krijgen van de wijze waarop we hun inbrengen hebben betrokken in het uiteindelijke advies aan B & W.
  • De adviesraad zal aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de Commissie Inwoners van de gemeenteraad waar de voortgang van de Kadernota Sociaal Beleid aan de orde is.
 1. Proactief, intensief samenwerken met beleidsmedewerkers gemeente Helmond.

  De adviesraad gaat in het proces van beleidsvoorbereiding, planvorming,  advisering  en communicatie intensiever samenwerken met de gemeentelijke beleidsmedewerkers op het sociaal domein.

  Concreet:

  • In een twee- à driemaandelijks overleg van de voorzitter en ondersteuner ASDH met de contactambtenaar en de projectmanager Sociaal Domein zal (1) het jaarplan gemonitord en zo nodig bijgesteld worden en zullen (2) incidenten en (3) opkomende thema’s worden besproken en zo nodig worden vertaald naar concrete acties.
  • Beleidsmedewerkers, die conform planning de opdracht hebben beleid te gaan ontwikkelen of bij te stellen op een specifiek thema zullen vooraf met kernteamleden het proces bespreken en bepalen welke partners van de ASDH betrokken dienen te worden bij het ontwikkelproces.

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond